ข้อตกลงการใช้งาน

GALA SPORTS TECHNOLOGY Co., Ltd(โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า "GALA SPORTS" หรือ

"เรา") เคารพและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน (โดยต่อไปนี้จะเรียกว่า

"คุณ" "ท่าน" หรือ "ผู้ใช้งาน") ที่ใช้บริการเว็บไซต์ทางการและผลิตภัณฑ์เกมของเรา

รวมถึงอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ, PC (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล),

เว็บไซต์ทางการหรือ("เกมของGALA SPORTS")

ที่ได้รับการอนุมัติบนแพลตฟอร์มอื่นๆและ/

หรือใช้งานหรือลงชื่อเข้าใช้บริการใดๆที่เราให้บริการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการบริก

ารลูกค้า, การตลาดและการประชาสัมพันธ์ รวมถึงคอมมูนิตี้เกม

(บริการทั้งหมดที่กล่าวมาจะเรียกว่า "บริการของGALA SPORTS" หรือ

"บริการของเรา")อายุขั้นต่ำในการสร้างบัญชีผู้ใช้ ("บัญชี") คือ 13 ปี

ตามกฎหมายของบางประเทศหรือข้อกำหนดของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องจะมีการกำหน

ดอายุตามกฎหมายที่สูงขึ้นในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลGALA SPORTSขอแนะนำให้

ท่านได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

ก่อนที่จะสร้างบัญชีและมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับบริการของGALA SPORTSทั้งหมด

ข้อตกลงความเป็นส่วนตัวจะอธิบายให้ท่านทราบถึงสาเหตุและวิธีการที่เรารวบรวม

และจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ตลอดจนสิทธิ์ที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ของเราหรือใช้บริการของGALA SPORTSด้วยวิธีใดก็ตาม

ท่านรับทราบว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้อย่างครบถ้วน

ในกรณีที่ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ท่านทราบและเข้าใจว่า:

สิ่งนี้อาจทำให้ฟังก์ชันพื้นฐานบางอย่างในเกมของ

GALA SPORTSไม่สามารถทำงานได้ตามปกติและอาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานข

องท่าน

ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร

การล้มละลายหรือเหตุการณ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน

เราจะทำการประกาศล่วงหน้าเพื่อเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและข้อมูลเกี่ยวกับผู้สืบ

ทอด และเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน/

บิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกถ่ายโอนไปยังผู้สืบทอด

เราอาจทำการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระย

ะ เราจะประกาศข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบและขอคำยินยอมจากท่าน

(และ/หรือบิดามารดา/ผู้ปกครองของท่าน)อีกครั้ง

ท่านตกลงที่จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดอยู่เสมอ

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะทำการประกาศล่วงหน้า

1. เราจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลใดบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ เช่น อีเมล,

ที่อยู่สำหรับการติดต่อ, รหัสไปรษณีย์, ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์, ตำแหน่งงาน, อาชีพ,

ความสนใจส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านมอบให้กับเรา

(1) ข้อมูลที่เรารวบรวม (รวบรวมโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม)

i. ข้อมูลการลงทะเบียนบัญชี: ข้อมูลบัญชี รวมถึง ชื่อผู้ใช้งาน, อีเมล และรหัสผ่าน

เราจะใช้ข้อมูลข้างต้นนี้สำหรับการให้บริการเข้าสู่ระบบเกม, จัดเก็บข้อมูลเกม

และความคืบหน้าในการเล่นเกมของท่าน เพื่อวิเคราะห์

และจัดการบริการของเราสำหรับการดูแลระบบ

และเพื่อให้บริการที่มีคุณภาพสูงตามเงื่อนไขทางกฎหมายของเรากับท่านในข้อ 2

ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งระบุไว้ในนโยบายข้อที่ 2(2) และ ข้อ 2(9)

ในหัวข้อ "เหตุใดเราจึงต้องจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน"

ii. วันเดือนปีเกิด ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เราจะรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อยืนยันอายุของท่านเมื่อท่านยอมรับ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า

"ตกลง") อย่างชัดเจน

และให้ข้อมูลนี้โดยสมัครใจเมื่อท่านใช้บริการของเราตามนโยบายข้อ 2(4)

เนื่องจากเราไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของอายุของท่านได้

อายุที่ท่านกรอกด้วยตัวเองจะถือเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน

iii. หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล

เราจะได้รับข้อมูลดังกล่าวก็ต่อเมื่อท่านสมัครใจและตกลงที่จะมอบให้เรา

เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีของท่านกับหมายเลขโทรศัพท์และ/

หรืออีเมลของท่านสามารถเข้าสู่เกมของเราได้,

รับบริการการอัปเดต,รับรหัสยืนยันทางอีเมลหรือ SMS,เปลี่ยนรหัสผ่าน ฯลฯ

ตามวัตถุประสงค์ในนโยบายข้อ 2(1) และข้อ 2(8)

iv. เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น: ชื่อเล่น, ลายเซ็นและข้อมูลการแชท

(ในรูปแบบข้อความเท่านั้น) เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังผู้ใช้รายอื่น

เพื่อการสื่อสารภายในเกม

และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารของท่านกับผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ตามนโยบายข้อ 2(7)

และ 2(9)

ข้อมูลใดก็ตามที่ท่านให้ไว้กับเมื่อท่านสื่อสารกับทีมปฏิบัติการฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

เมื่อท่านต้องการการสนับสนุนด้านเทคนิค และ/หรือการบริการลูกค้าของเรา และ/

หรือใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

หากเราได้รับคำขอการสนับสนุนจากท่าน เราจะดำเนินการตามคำขอที่เกี่ยวข้อง

และปรับปรุงคุณภาพบริการของเราต่อไปตามนโยบายข้อ 2(10);

เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล

("การปฏิบัติตามหน้าที่") เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน

เมื่อท่านร้องขอการเข้าถึงข้อมูลตามนโยบายข้อ 2(9)

vi. ข้อมูลแบบสอบถาม ข้อมูลที่ท่านกรอกเมื่อท่านเข้าร่วมในแบบสอบถาม

เมื่อท่านตกลงที่จะเข้าร่วมในการสำรวจแบบสอบถามเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงบริกา

รตามนโยบายข้อ 2(8)

vii. ข้อมูลการเข้าร่วมการจับรางวัล: ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์,

ที่อยู่ทางไปรษณีย์, UID, ชื่อเล่นและประเทศ/ภูมิภาค

เมื่อท่านต้องการและตกลงที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมจับรางวัลของเราและเป็นผู้โชคดีที่ได้

รับรางวัล เราจะใช้ UID, ที่อยู่ และข้อมูลอื่น ๆ ของท่านตามความจำเป็น

ในการมอบและประกาศรางวัลดิจิทัลและ/หรือมอบรางวัลที่จับต้องได้ พร้อมทั้งเปิดเผย

UID และ/หรือชื่อเล่นของท่านตามนโยบายข้อ 2(4)

สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับรางวัลเราจะไม่ประกาศหรือแสดงข้อมูลข้างต้นในรูปแบบใด ๆ

viii. ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโตคอล (IP)

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าท่านสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ตามนโยบาย

ข้อ 2(1)

ix. ข้อมูลบัญชีโซเชียลที่ถูกผูกไว้ (บุคคลที่สาม) ข้อมูลบัญชีโซเชียลของท่าน

(หากท่านเลือกที่จะเข้าสู่บริการของเราผ่านบัญชีโซเชียลของท่านด้วยเครือข่ายที่เกี่ยว

ข้อง) เช่น เมื่อท่านเข้าสู่ระบบด้วย Facebook จะหมายถึงชื่อผู้ใช้บัญชี Facebook

ของท่าน เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างบัญชีของท่าน

เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการของเราได้ตามความต้องการของท่าน

และเพื่อเป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถแชร์รูปภาพในเกมของท่านบนอินเทอ

ร์เน็ตได้ตามนโยบายข้อ 2(9)

x. ข้อมูลการโฆษณา ID โฆษณาและข้อมูลอุปกรณ์ เราจัดเก็บ ID

โฆษณาและข้อมูลอุปกรณ์อื่น ๆ

พร้อมกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนการโฆษณาและ

การตลาดของเราตามนโยบายข้อ 2(6) และข้อ 2(10)

เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ท่านรับทราบและยอมรับว่าเราอาจรวมข้อมูลและอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บเข้

ากับข้อมูลจากผู้รับเหมาบุคคลที่สาม เพื่ออัปเดตข้อมูลของท่าน, ทำการวิเคราะห์ตลาด

และ/หรือปรับปรุงบริการของเรา

เมื่อท่านใช้งานหรือโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่อาจมีอยู่ในบริการของเรา

เช่น ปลั๊กอินโซเชียลของบุคคลที่สาม, ปุ่มแชร์และ/หรือกลไกการเข้าสู่ระบบ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่รวมถึงและจะไม่ขยายไปถึงฟีเจอร์ดังกล่าว

ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

หากไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดเจนจากท่านก่อน

เราจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII)

หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (SPI) เช่น ชื่อจริงของท่าน, ที่อยู่โดยละเอียด และ/

หรือหมายเลขแฟกซ์ ท่านเข้าใจและยอมรับว่า

หากท่านตัดสินใจที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ

จะถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดแล้ว

และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเป็นส่วนตัวนี้

โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ

ที่ส่งมาในด้านธุรกรรมทางธุรกิจจะไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสมัครงาน, การเข้าร่วมกิจกรรม และการเซ็นสัญญา

(2) ข้อมูลที่เรารวบรวมสำหรับฟังก์ชันระบบ

i. สร้าง Open ID เราสร้างและใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกม

(รวมถึงเลเวลและความคืบหน้าในเกม) ของท่านรวมถึงไฟล์กำหนดค่า

และใช้เพื่อเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเราตามนโยบายข้อ 2(1)

ii. ที่อยู่ IP

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเราได้ตามนโยบายข้อ 2(1)

iii. ข้อมูลเกม เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้ข้อเสนอและข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมของท่าน

รวมถึงความคืบหน้าในเกม ซึ่งจำเป็นต่อการใช้บริการของเราตามนโยบายข้อ 2(4)

และข้อ 2(9)

iv. ข้อมูลอุปกรณ์ ID อุปกรณ์, ข้อมูลอุปกรณ์ (ชื่ออุปกรณ์, ประเภทอุปกรณ์, ที่อยู่ MAC,

IMEI, หน่วยประมวลผล, รุ่นการ์ดแสดงผล, เวอร์ชันและภาษาของระบบปฏิบัติการ,

โซนเวลา, DPI หน้าจอ, ความละเอียดของอุปกรณ์), เวลาลงทะเบียน

และเวลาที่เข้าสู่ระบบ; เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงบริการของเรา

รวมถึงฟังก์ชันในเกมต่าง ๆ ตามนโยบายข้อ 2(9) และ 2(10)

v. จุดบกพร่อง (Bug), ข้อผิดพลาด และข้อมูลอื่น ๆ

ที่เกี่ยวกับความขัดข้องและการวินิจฉัย (หากบริการของเราเกิดระบบขัดข้อง)

ข้อมูลอุปกรณ์ (ชื่อ, รุ่น, ขนาดหน่วยความจำ และรุ่นการ์ดแสดงผล) และข้อมูลในเกม

(เวอร์ชันเกม, UID ของผู้ใช้งาน, stack trace)

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อการยืนยันตัวตนและเพื่อจุดประสงค์ด้านความปลอดภัย

และใช้เพื่อระบุและแก้ไขข้อบกพร่องประเมินและปรับปรุงบริการของเราตามนโยบายข้อ

2(3) และข้อ 2(4)

vi. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สำหรับเวอร์ชัน Android: ข้อมูลแอปพลิเคชัน

(ชื่อ APK, เวอร์ชัน, เวลาเริ่มต้น, ชื่อความคืบหน้า), บัญชีผู้ใช้งาน, ข้อมูลอุปกรณ์ (รุ่น,

เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ, ยี่ห้อ, โครงสร้าง CPU, สถานะ ROOT, ตัวระบุเฉพาะ ROM,

ความละเอียดหน้าจอ, เวลาเริ่มต้นการทำงานของระบบ,

มีการใช้โปรแกรมจำลองข้อมูลหรือไม่, ข้อมูล APK ที่ติดตั้ง, ที่อยู่ MAC,

ประเภทเครือข่าย, ชื่อแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่,

รายชื่อไฟล์ในไดเรกทอรีแคชของแอปพลิเคชันการ์ด SD และชื่อ Wi-Fi);

สำหรับเวอร์ชัน PC: ข้อมูลแอปพลิเคชัน, หน่วยความจำ, โมดูลปฏิบัติการ,

โมดูลไดรเวอร์ระบบ, เธรดใหม่, โมดูลที่โหลดใหม่, พร็อกซี, เครือข่าย, CPU,

ดิสก์และการ์ดแสดงผล, ข้อมูลบัญชีและชื่ออุปกรณ์,

ประเภทไฟล์เฉพาะในไดเร็กทอรีเฉพาะ, ชื่อวินโดวส์

และลายเซ็นชื่อโมดูลที่มีการดำเนินการที่น่าสงสัย; สำหรับเวอร์ชัน iOS:

ข้อมูลแอปพลิเคชัน (โมดูลและลายเซ็น) สถานะ ROOT ของอุปกรณ์

ข้อมูลทั้งหมดใช้เพื่อรับรองความปลอดภัยของเกมตามนโยบายข้อ

2(9)ท่านทราบและเข้าใจดีว่า เนื่องจากเกมของเรามีหลายเวอร์ชัน

ข้อมูลข้างต้นจึงถูกรวบรวมเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาและอัปเดตอุปกรณ์ในเวอร์ชันต่

าง ๆ

vii. ข้อมูลเนื้อหาที่เป็นอันตราย ชื่อ, ลายเซ็น, ข้อมูลการแชท (ข้อความ)

เรารวบรวมข้อมูลข้างต้นเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมออนไลน์ของเกมมีความสามัคคีแ

ละเป็นมิตร เรารวบรวมลายเซ็น,

ชื่อเล่นหรือข้อความแชทของท่านเพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดหรือการสร้างความไม่สบายใ

จให้ผู้อื่น (การละเมิดข้อตกลงผู้ใช้บริการ เช่น เนื้อหาลามกอนาจาร)

เพื่อความปลอดภัยของเกมของเรา

และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่มีความสามัคคีตามนโยบายข้อ 2(9)

2. เหตุใดเราจึงต้องจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อให้บริการและปฏิบัติตามข้อตกลงการบริการและ/

หรือข้อตกลงใดก็ตามระหว่างท่านและGALA SPORTSและ/

หรือดำเนินการตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

เราจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

(1) อนุญาตให้ท่านเข้าถึงหรือจำกัดการเข้าถึงบริการของเรา

(2) วิเคราะห์และจัดการบริการของเราสำหรับการจัดการระบบ, การบริการผู้ใช้งาน,

การรักษาความปลอดภัย, การตรวจจับการโกง,

การตรวจสอบความถูกต้องของเจ้าของบัญชี, เก็บและ/หรือเพื่อสำรองเอกสาร

(3) แก้ไขจุดบกพร่อง (Bug) หรือข้อผิดพลาด ปรับปรุงบริการของเรา

และตอบสนองต่อความต้องการและความชอบของผู้ใช้

รวมถึงการปรับแต่งภาษาและตำแหน่งที่ตั้ง ความช่วยเหลือและคำแนะนำส่วนบุคคล

และการตอบสนองด้านอื่น ๆ

(4) พัฒนาบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ต้องการ

และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น

(5) ตรวจสอบและยืนยันการชำระเงิน

(6) แสดงโฆษณาที่อาจเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน

(ท่านสามารถเลือกกดเปิดการแสดงโฆษณาในเกมเพื่อที่รับรางวัลหลังจบโฆษณาตามค

วามสมัครใจ)

(7) สื่อสารกับผู้ใช้งานท่านอื่น และดำเนินการต่อการละเมิด

(8) มอบประสบการณ์ส่วนบุคคล แจ้งข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ท่านทราบ

ให้บริการการตรวจสอบซอฟต์แวร์, การอัปเกรดและการบริหารจัดการ,

แจ้งกิจกรรมพิเศษ, เสนอการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการตอบแบบสอบถามของเรา

และให้ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

(9) ปกป้องความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูล

รวมถึงความปลอดภัยทางทรัพย์สินของผู้ใช้และตัวเกม

ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย และปฏิบัติตามข้อตกลงการบริการหรือข้อจำกัดอื่น ๆ

และ/หรือ

(10) ติดตามความคืบหน้าของท่านบนหน้าเว็บไซต์ทางการและแอปพลิเคชันของเรา

เพื่อยืนยันว่าท่านไม่ใช่หุ่นยนต์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการของเรา

ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

บริษัทในเครือของเราอาจได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการกับข้อมูลของท่าน

โดยมีเงื่อนไขว่า บริษัทในเครือดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้

ซึ่งบริษัทในเครือในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หมายถึง

หน่วยงานที่คอยควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมของ GALA SPORTS

หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของ GALA SPORTS หรือภายใต้การควบคุมร่วมกันกับ GALA

SPORTS ในที่นี้ ทุกกรณีในวัตถุประสงค์ข้างต้น

ท่านรับทราบและยืนยันว่าเราอาจวิเคราะห์โปรไฟล์, เซ็กเมนต์, รวมและ/

หรืออัปเดตข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมด (ไม่ว่าจะใช้วิธีโดยรวมหรือรายบุคคล)

เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นในบางกร

ณีเราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

นอกเหนือจากหมวดหมู่ที่ระบุไว้ในที่นี้ตามความยินยอมของท่าน เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

เราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

วิธีการหรือวัตถุประสงค์ในการรวบรวมหรือการประมวลผลของเรา

ซึ่งอาจแตกต่างจากหรือไม่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ซึ่งต้องได้รับความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านอีกครั้ง

ไม่ว่าในกรณีใด

การรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะขึ้นอยู่กับความยินยอมของท่าน

ซึ่งท่านสามารถถอนความยินยอมของท่านได้ทุกเมื่อ

ท่านทราบและเข้าใจว่าการถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บห

รือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก่อนที่ท่านจะถอนความยินยอม

ที่เราดำเนินการจัดเก็บหรือประมวลผลอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ความยินยอมขอ

งท่าน

3. การโฆษณาและทางเลือกของท่าน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

ท่านรับทราบและตกลงว่าเราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเพื่อ:

(1) เผยแพร่กำหนดเป้าหมายและปรับปรุงโฆษณา และ/หรือ

(2) ปรับปรุงการโฆษณาและการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น ๆ

นอกจากนี้เรายังอาจใช้ข้อมูลที่ท่านให้

เพื่อส่งให้ท่านหรือเพื่อเผยแพร่โฆษณาส่งเสริมการวิจัยตลาดหรือตรวจสอบโดยพันธมิต

รที่ได้รับอนุญาตของเรา

หากท่านไม่ต้องการให้เราหรือพันธมิตรของเราส่งข้อมูลด้านการตลาดหรือการโฆษณาใ

ด ๆ ให้ท่าน โปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เกี่ยวกับข้อมูลการตลาดหรือการส่งเสริมการขาย

ท่านสามารถเลือกที่จะปฏิเสธที่จะรับข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางต่อไปนี้ (เช่น SMS,

อีเมล, ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ หรือวิธีการติดต่ออื่น ๆ

ที่เราจัดเตรียมไว้ให้)ป.ล.อาจมีค่าใช้จ่ายในการปิดโฆษณาขึ้นอยู่ผลิตภัณฑ์ของทางเรา

4. คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพบริการของเรา

บางหน้าเว็บไซต์ของเราอาจมีการใช้คุกกี้

(ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ใช้เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานหรือติดตามการใช้งานเว็บไซต์)

เราอาจใช้คุกกี้เป็นครั้งคราวและ/

หรืออนุญาตให้บุคคลที่สามประยุกต์ใช้เครื่องมือติดตามเป็นครั้งคราว

เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:

(a)บันทึกที่อยู่ IP

ของท่านเพื่อกำหนดเส้นทางของผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์ของเราและเพื่อยืนยันผู้ที่มาเยี่ยมช

มเว็บไซต์ของเราอยู่เป็นประจำ

(b)รวบรวมเว็บไซต์หรือทรัพยากรที่เชื่อมหรือแนะนำท่านเกี่ยวกับบริการของเราและ/

หรือ

(c)รวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการข

องเรา

ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของท่านและข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆที่คล้ายคลึงกันแม้จะมีข้

อกำหนดข้างต้นแต่เราจะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP

ของท่านกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้หรือไม่ต้องการรับการ

แจ้งเตือนเมื่อติดตั้งคุกกี้

ท่านสามารถตั้งค่าบนเว็บเบราว์เซอร์ได้หากเบราว์เซอร์ของท่านอนุญาตให้เราใช้คุกกี้,

เว็บบีคอน

และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของท่านในบริการของเราและเ

พื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ได้แก่:

(1) จดจำผู้ใช้: เราใช้คุกกี้, เว็บบีคอน

และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อช่วยให้เราระบุตัวผู้ใช้ในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

บันทึกการตั้งค่าของท่านและรักษาข้อมูลที่ท่านให้ไว้ก่อนหน้านี้

(2) วิเคราะห์รูปแบบที่ท่านใช้บริการของเรา: เราสามารถใช้คุกกี้ เว็บบีคอน

และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เข้าชม (รวมถึงผู้ใช้)

กำลังทำอะไรในเกมของเรา หรือหน้าเพจใดหรือหมวดหมู่ใดที่ได้รับความนิยมสูงสุด

(3) โฆษณา: ตามข้อมูลที่ท่านให้ไว้ เราใช้คุกกี้,

เว็บบีคอนและเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันที่สามารถช่วยให้เราจัดสรรโฆษณาที่เชื่อว่ามีค

วามเกี่ยวข้องหรือน่าสนใจสำหรับท่านและ/หรือ

(4) ฟังก์ชันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายข้อ 2 ของข้อตกลงนี้

เราหรือผู้รับเหมาที่ได้รับการอนุญาตจากเราสามารถใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึง

กันเพื่อจัดสรรบริการส่วนบุคคล,

ป้องกันการโกงและเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อื่นๆที่กล่าวถึงในข้างต้น

โปรดทราบว่าท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้ที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านซึ่งอาจ

ทำให้ฟังก์ชันบางส่วนของเกมทำงานผิดปกติ

5. ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้บ้าง

นอกเหนือจากGALA SPORTSและ/หรือบริษัทในเครือแล้ว

ฝ่ายอื่นๆอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ท่านรับทราบและยอมรับว่าเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น

ท่านได้ทราบและยอมรับถึงการเปิดเผยดังกล่าวแล้ว

(1) ผู้ใช้งานบริการอื่น ๆ ของเรา

ยกตัวอย่างเช่นการท้าทายผู้ใช้งานรายอื่นสามารถเข้าถึงกิจกรรมในเกมของท่านได้

ผู้ใช้งานรายอื่นสามารถเห็นข้อมูลที่ท่านแสดง

และอ่านข้อความที่ท่านโพสต์ในเกมของเราหรือผ่านบริการของเราได้

ท่านรับทราบและยอมรับว่าบริการของเราอาจรวมถึงกระดานข้อความ คอมมูนิตี้

ฟอรัมและ/หรือพื้นที่การสนทนาอื่น ๆ

ที่ผู้ใช้งานสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสื่อสารกับผู้ใช้งานรายอื่นได้

และท่านรับทราบว่าข้อมูลใดก็ตามที่ท่านโพสต์ไปยังพื้นที่การสื่อสารใด ๆ

นั้นจะสามารถเห็นได้โดยสาธารณะ

เราขอแนะนำให้ผู้ใช้งานทุกท่านหลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอี

ยดอ่อนในเกมไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม

(2) ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง

เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านแก่เจ้าหน้าที่ตุลาการหรือเจ้าหน้าที่การปก

ครองตามที่กฎหมายกำหนด และแน่นอนว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่

ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างสมเหตุสมผล

ภายใต้การให้ความร่วมมือตามข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่ตุลาการหรือเจ้าหน้าที่การปกคร

อง เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านแก่ผู้รับ

ภายใต้ขอบเขตที่จำกัดอย่างเคร่งครัด

นอกเหนือจากการบังคับใช้ทางกฎหมายที่กำหนดแล้ว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้:

เมื่อเรามีเหตุผลที่ทำให้คิดได้ว่า หาก (a) ท่านละเมิดข้อตกลงระหว่างเรา เช่น

ข้อตกลงการบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือการละเมิดข้อตกลงอื่น ๆ (b)

ท่านละเมิดสิทธิ์และผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

ทรัพย์สินทางปัญญา) และ/หรือ (c)

เราเชื่อว่ามีความจำเป็นในการป้องกันการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ

(3) พันธมิตรบุคคลที่สาม

GALA SPORTSได้ทำงานร่วมกับบุคคลที่สาม (ถ้ามี) ทั้งในเกมหรือผ่านเกมของเรา

เพื่อช่วยให้เราสามารถให้การบริการและฟังก์ชันบางส่วนได้

เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเด็ดขาด

และจะแบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน

และข้อมูลสาธารณะกับบุคคลที่สามภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นเท่านั้น

นอกจากนี้บุคคลที่สามที่อยู่นอกขอบเขตการใช้งานที่ระบุในด้านล่างนี้

จะไม่สามารถจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้าถึง,

จัดเก็บ, ใช้ หรือเปิดเผย):

i. การบริการที่ให้บริการด้านล็อกอินในเกมและ/

หรือช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่แบ่งปันเนื้อหา

ii. ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ให้บริการขนส่งสินค้า เช่น

การส่งมอบรางวัลจริงให้แก่ผู้ใช้งาน

iii. ผู้ให้บริการด้านข้อมูลและการสื่อสารที่ให้บริการส่ง SMS

iv. ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน เช่น

ช่วยดำเนินการภายในเกมเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการชำระเงินของผู้ใช้งาน

และดูแลรักษาประวัติการทำธุรกรรมของผู้ใช้งาน

v. ผู้ให้บริการด้านโฆษณาที่จัดกิจกรรมทางการตลาดและการโฆษณา

รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอน, การติดตามความสำเร็จและการวิเคราะห์ผล

vi. ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับการจัดการบัญชี

vii. ผู้รับเหมารายอื่น ๆ (ถ้ามี) ที่ให้บริการเกมของเราแก่ท่าน

นอกจากนี้ ผู้รับเหมาดังกล่าวอาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอนและ/หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น

ๆ เพื่อรวบรวมหรือรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน

และอาจอ้างสิทธิ์ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ผู้ใช้งานที่ซื้อและ/

หรือสั่งจองสินค้าหรือบริการ

จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้รับเหมาด้านการชำระเงินบุคคลที่สาม เช่น

หมายเลขบัตรเครดิตที่ใช้งานได้และวันหมดอายุ

ผู้รับเหมาด้านการชำระเงินบุคคลที่สามดังกล่าวอาจจัดเก็บ,

ประมวลผลและบันทึกข้อมูลของท่านไว้

เพื่อประมวลผลการชำระเงินและแก้ไขข้อพิพาทและการสอบถามการชำระเงินที่ตามมา

นอกจากนี้เรายังอาจได้รับ, ประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลที่ท่านและ/

หรือผู้รับเหมาด้านการชำระเงินบุคคลที่สามดังกล่าวให้ไว้ เพื่อยืนยันการชำระเงิน,

บันทึกประวัติการสั่งซื้อและ/

หรือปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการแก้ไขข้อพิพาทการชำระเงิน

อย่างไรก็ตามหากท่านชำระเงินใด ๆ ในขณะที่ใช้บริการของเรา

ข้อมูลการชำระเงินของท่านจะได้รับการประมวลผลโดยผู้ให้บริการด้านการชำระเงินที่เกี่

ยวข้อง ดังนั้นเราจึงไม่ได้รับและ/หรือประมวลผล รายละเอียดการชำระเงินตามจริงใด ๆ

ของท่าน เช่น หมายเลขบัตรหรือรหัสรักษาความปลอดภัย

เราจะบันทึกเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับวันที่ทำธุรกรรม, สกุลเงิน,

จำนวนเงินและผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเท่านั้น

บุคคลที่สามแต่ละรายต่างมีนโยบายความเป็นส่วนตัวและมาตรการรักษาความปลอดภัย

ในการประมวลผลข้อมูลและข่าวสารของตัวเอง

ดังนั้นเมื่อบุคคลที่สามที่กำหนดมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลและข่าวสาร

ขอให้ท่านโปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

เนื่องจากผู้รับเหมาเหล่านี้สามารถเข้าถึง, รวบรวม

หรือประมวลผลข้อมูลและข่าวสารของท่าน

ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลและสามารถดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเองไ

ด้

ดังนั้นโปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการได้

โดยตรง และเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลของพวกเขาเพิ่มเติม

6. การเก็บรักษาข้อมูล

ราจะเก็บข้อมูลและข่าวสารของท่านไว้

ตราบเท่าที่บัญชีของท่านยังอยู่ในช่วงระยะเวลาการใช้งาน

หรือในช่วงเวลาที่การบริการเกมของGALA SPORTSต้องการเท่านั้น

เว้นแต่จะถูกลบตามคำขอของท่านหรือตามที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเกมได้แก่:

(1) ในประเทศสหรัฐอเมริกา เราได้ให้การบริการตามบทบัญญัติของ CCPA (ย่อมาจาก

"the California Consumer Privacy Act of 2018") และ COPPA (ย่อมาจาก "Children’s

Online Privacy Protection Act") รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

(2) ประเทศญี่ปุ่น และ

(3) ในสหภาพยุโรป เราได้ให้การบริการตามบทบัญญัติของ GDPR ("General Data

Protection Regulation")

รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ท่านรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลและข่าวสารของ

ท่านจะได้รับการประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ของเรา

โดยเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้อาจไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่

ซึ่งท่านสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้า, วิศวกรและ/

หรือบริษัทในเครือของเราทั่วโลก ทั้งนี้ไม่ว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราจะตั้งอยู่ที่ใดก็ตาม

เราจะพยายามใช้มาตรการป้องกันที่ดีที่สุด

เพื่อรับประกันสิทธิ์ของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตามกฎหมายใด ๆ

ที่เกี่ยวข้องหากท่านขอให้จะโยกย้ายหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น

การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย, การระงับข้อพิพาทและ/

หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างท่านกับเรา

โปรดทราบว่าการโยกย้ายหรือลบข้อมูลใด ๆ

ของท่านอาจส่งผลให้การบริการบางส่วนของเรายุติลง

ทางเราจะทำการจัดเก็บข้อมูลของท่านเฉพาะกรณีที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประส

งค์ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

หรือในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดให้มีการจัดเก็บและให้มีระยะเวลาการจัดเก็บที่

ยาวนานขึ้นเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวแล้วข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบ,

บล็อกหรือไม่ระบุตัวตนตามที่กฎหมายกำหนด

7. สิทธิ์ของท่าน

หากท่านร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านการส่งอีเมลไปยังอีเมลของ DPO ของเรา

(เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) (ตามที่ระบุไว้ในนโยบายข้อ 10

ว่าสามารถรับคำขอของท่านผ่านทางอีเมล)

โดยหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของเราแล้ว

ทางเราจะส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้ในรูปแบบอีเมล

ซึ่งท่านมีสิทธิ์ในการแก้ไขหรือแก้ไขข้อมูลของท่าน, ลบข้อมูลของท่าน,

จำกัดการใช้หรือแบ่งปันข้อมูลและข่าวสารของท่าน, ยื่นคำร้องขอสิทธิ์อื่น ๆ

ตามกฎหมายหรือข้อกำหนด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง GDPR และ CCPA)

เราจะทำการตรวจสอบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง) ข้อมูลของท่าน

เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นผู้ใช้งานที่เรารวบรวมข้อมูล ในส่วนของการส่งคำขอนั้น

ท่านสามารถเลือกล็อกอินเข้าสู่หน้าสนับสนุนของเราได้ที่เว็บไซต์ทางการGALA

SPORTS

(1) สิทธิ์ในการรับรู้เกี่ยวกับการรวบรวม, เปิดเผยหรือขายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีและมีสิทธิ์ร้องขอโดยไม่เสียค่า

ใช้จ่าย

(i) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกรวบรวม, ใช้, เปิดเผยหรือนำไปขายหรือไม่

(ii) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรารวบรวม

(iii) ประเภทแหล่งที่มาในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(iv) หน่วยงานทางธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่รวบรวมหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่

าน (ถ้ามี)

(v) การเปิดเผยการขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ถ้ามี): ได้แก่

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ได้รับการเปิดเผยหรือขาย (ถ้ามี)

ให้กับบุคคลที่สาม

และประเภทของบุคคลที่สามที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการเปิดเผยหรือขาย

(ถ้ามี), ประเภทของบุคคลที่สามที่เปิดเผยหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ถ้ามี),

หากท่านอายุต่ำกว่า 16 ปี

ท่านสามารถร้องขอให้เราแถลงการณ์ว่าได้ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่

และท่านมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

แต่ท่านต้องส่งอีเมลที่สามารถตรวจสอบได้ไปยัง DPO ของเรา

(เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล)ตามที่ระบุในนโยบายข้อ 10

นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางศูนย์ข้

อมูลความเป็นส่วนตัว

ตามการตัดสินที่สมเหตุสมผลของเราหากคำขอที่ตรวจสอบได้ของท่านส่งผลกระทบหรื

อจะกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ใช้งานรายอื่น

หรือไม่มีหลักฐานหรือเป็นคำร้องขอที่มากเกินไปอย่างชัดเจน

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม

(โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในดำเนินการที่เกิดขึ้น)

หรือมีสิทธิ์ปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอ

(2) สิทธิ์ในการแก้ไข

เมื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทางเราจะพยายามใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

นั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้ทันทีตามนโยบายข้อที่ 16 ของ GDPR

ซึ่งท่านสามารถแก้ไขผ่านทางศูนย์ข้อมูลความเป็นส่วนตัว

(3) สิทธิ์ในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากเหตุผลตามที่ระบุไว้ในข้อ 2

ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือหากมีเหตุผลทางกฎหมายอื่น

ๆ ซึ่งต้องส่งคำขอที่ตรวจสอบได้มาในรูปแบบอีเมล โดยส่งไปยังอีเมลของ DPO

ตามที่ระบุไว้ในนโยบายข้อ 10 ท่านรับทราบและยอมรับว่า

หลังจากลบบัญชีของท่านแล้ว ท่านจะสูญเสียการเข้าถึงบริการของเกมที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งประกอบไปด้วยบัญชี, การติดตามและข้อมูลต่าง ๆ

ที่เกี่ยวกับเกมซึ่งเชื่อมต่อไว้กับบัญชีดังกล่าว

และสูญเสียความเป็นไปได้ในการเข้าถึงบริการอื่น ๆ ผ่านทางบัญชีด้วย

(4) สิทธิ์ในการปฏิเสธ

เมื่อเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายข้อที่ 6(1)(f) ของ GDPR และ/

หรือข้อที่ 2 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือกฎหมายอื่น ๆ

ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศ/ภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่

ท่านมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการประมวลผลของเรา หากท่านปฏิเสธ

เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป

เว้นแต่จะมีเหตุผลทางกฎหมายที่น่าสนใจและเป็นที่ยอมรับในทางสากลตามที่อธิบายไว้

ในนโยบายข้อที่ 21 ของ GDPR หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศ/

ภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อมูลมีความจำเป็นต่อการจัดตั้ง,

การปฏิบัติหรือการโต้แย้งทางกฎหมาย เป็นต้น

ซึ่งเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป

และท่านมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานที่กำกับดูแลอีกด้วย

(5) สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล

ท่านมีสิทธิ์จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายข้อที่ 18 ของ

GDPR หรือกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ของประเทศ/ภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่

(6) สิทธิ์ในการพกพาข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบ,

ใช้กันทั่วไปและสามารถอ่านได้โดยเครื่องจักรกล

และมีสิทธิ์ที่จะส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังผู้ควบคุมรายอื่น

ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายข้อที่ 20 ของ GDPR หรือกฎหมายอื่น ๆ

ของประเทศ/ภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่

(7) สิทธิ์ในการเลือกขายข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี)

ท่านมีสิทธิ์เลือกที่จะปฏิเสธไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ถ้ามี) เว้นแต่ CCPA

จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

และท่านมีสิทธิ์ขอให้เราแถลงว่าเราได้ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่

และจัดให้มีกลไกหรือลิงก์ในการถอนออก

(8)สิทธิ์ในการไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค

ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่รับการเลือกปฏิบัติจากเราเนื่องจากสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวที่ CCPA

มอบให้ กล่าวคือเราจะไม่เสนอรางวัลจูงใจ,

ส่วนต่างของราคาหรือบริการอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิ์ใด ๆ

ของท่านภายใต้ข้อกำหนดของ CCPA

เว้นแต่ความแตกต่างดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับมูลค่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างส

มเหตุสมผล แม้ว่าจะมีข้อกำหนดในข้างต้น

แต่เรามีสิทธิ์ปฏิเสธคำขอที่ต้องการทราบข้อเท็จจริงของท่าน, ลบหรือขอถอนออก

ตามที่ CCPA อนุญาตหรือตามกฎข้อบังคับอื่น ๆ

ซึ่งการปฏิเสธลักษณะนี้ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ

(9) สิทธิ์ในการมอบอำนาจให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แทนตนเอง

ท่านมีสิทธิ์อนุญาตให้ตัวแทนในนามของท่านร้องขอให้ทำการตรวจสอบ,

ลบหรือเลือกที่จะถอนออกตามข้อกำหนดของ CCPA

ซึ่งเมื่อท่านอนุญาตให้ตัวแทนส่งคำขอใด ๆ ในข้างต้น

เราอาจขอให้ท่านให้ลายเซ็นอนุญาต

เพื่อยืนยันตัวตนของตัวแทนของท่านและตัวท่านเอง

และการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากตัวแทนของท่านในการส่งคำขอนี้

หากไม่สามารถจัดหาเอกสารที่ร้องขอ

เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำขอเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งานและความปลอดภัยของข้อมูล

แต่แม้กระนั้นก็ตาม หากกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศ/

ภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เช่นนั้นแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็จะมีผลบังคับใช้

8. การปกป้องข้อมูลของท่าน

เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ท่านเลือกใช้บริการเกมของเรา

ซึ่งเราได้พยายามใช้มาตรการที่เหมาะสมอย่างเต็มที่ เช่น การควบคุมองค์กร,

การป้องกันทางเทคนิคและมาตรการป้องกันอื่น ๆ

เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไม่

เหมาะสม

ท่านควรทราบและเข้าใจว่าการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยโดยสิ้นเชิง

ในขณะที่ทางเราพยายามป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น

เราก็จะทำการเตือนท่านให้คอยระวังความเสี่ยงจากการโจมตีของแฮกเกอร์,

การโจมตีทางไซเบอร์และความเสี่ยงอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตอีกด้วย

ดังนั้นเราจึงอยากจะขอให้ท่าน:

พยายามใช้มาตรการป้องกันทุกอย่างเท่าที่เป็นไปได้เพื่อปกป้องความปลอดภัยข้อมูลส่

วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะ,

ไม่ใช้ชื่อจริงหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่านในการลงทะเบียน,

ใช้ตัวอักษรและตัวเลขผสมกันในการตั้งรหัสผ่าน, ใช้เบราว์เซอร์ที่ปลอดภัยและ/

หรือใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เป็นไปได้อื่น ๆ

และด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราได้จัดเก็บรหัสผ่านในรูปแบบการเข้ารหัส

โปรดทราบว่า ผู้โฆษณาหรือเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเรา และ/

หรือมาจากเว็บไซต์ของเราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับผู้โฆษณาหรือเว็บไซต์นั้น ๆ

และไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้โฆษณาหรือเว็บไซต์อื่น ๆ ได้ เราจึงขอแนะนำ:

ให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามประเภทนี้

ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ

9. การจำกัดอายุและการคุ้มครองเด็ก

ท่านยอมรับว่าเมื่อใช้บริการของเรา

ท่านได้บรรลุนิติภาวะตามเกณฑ์อายุมาตรฐานที่ประเทศ/

ภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ได้กำหนดไว้ (หรือช่วงอายุอื่น ๆ

ที่เขตอำนาจศาลที่ท่านอยู่อาศัยจัดว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ)

หากท่านเป็นผู้เยาว์หรือเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่กฎหมายกำหนด ("ผู้เยาว์" หรือ

"เด็ก") โปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับท่านให้เรา รวมถึงชื่อ, ที่อยู่,

หมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลของท่านในด้านการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคค

ลนั้น เรามีหน้าที่พิเศษในการคุ้มครองเด็ก ไม่ว่าปัจจุบันหรือในอนาคต

เราจะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่ไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกคร

องของเด็ก เราขอแจ้งเตือนพ่อแม่และผู้ปกครอง: ให้ชี้แนะบุตรหลานของท่าน

ว่าอย่าเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลหากไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่/ผู้ปกครองก่อน

หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก เราจะลบข้อมูลนั้นโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้หากท่านคิดว่าเราอาจมีข้อมูลใด ๆ ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับเด็ก

โปรดติดต่อเราผ่านทางอีเมลของ DPO

10. การติดต่อและร้องเรียน

เพื่อสร้างการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล เราได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (เรียกสั้น ๆ ว่า "DPO")

เพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและปฏิบัติตามแผนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

และเพื่อให้แน่ใจว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราเป็นไปตามข้อกำหนดทางก

ฎหมายที่จำเป็น หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

หรือในขณะที่ใช้บริการของเรา ท่านมีคำขอใด ๆ ให้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โปรดติดต่อ DPO ของเราโดยเร็วที่สุดผ่านทางอีเมล: service@galasports.com